اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
حمیداحمدی 221,221 ریال 02 فروردين 1396
rasoul 150,737 ریال 02 فروردين 1396
علی 152,681 ریال 02 فروردين 1396
arash 176,774 ریال 02 فروردين 1396
م.جواد 178,651 ریال 02 فروردين 1396
صادق 190,905 ریال 02 فروردين 1396
الهام 207,887 ریال 02 فروردين 1396
مجتبي 211,430 ریال 02 فروردين 1396
بهنام 276,279 ریال 02 فروردين 1396
مجید 297,240 ریال 02 فروردين 1396
محمدجواد 301,857 ریال 02 فروردين 1396
حسن 306,420 ریال 02 فروردين 1396
لیلا 349,112 ریال 02 فروردين 1396
علیرضا 361,847 ریال 02 فروردين 1396
رحیم 362,995 ریال 02 فروردين 1396
رضا 416,673 ریال 02 فروردين 1396
محمد 835,633 ریال 02 فروردين 1396
هادی 161,095 ریال 23 اسفند 1395
معین 184,545 ریال 23 اسفند 1395
محمدجواد 184,816 ریال 23 اسفند 1395
احسان 213,859 ریال 23 اسفند 1395
maryam 339,771 ریال 23 اسفند 1395
فیروزه 364,394 ریال 23 اسفند 1395
محمد 495,600 ریال 23 اسفند 1395
حسین 512,977 ریال 23 اسفند 1395
مسلم 1,293,474 ریال 23 اسفند 1395
صادق 156,360 ریال 19 اسفند 1395
rasoul 158,238 ریال 19 اسفند 1395
مهدی 163,844 ریال 19 اسفند 1395
محمد 171,582 ریال 19 اسفند 1395

 

تاکنون مبلغ 524,370,040 ریال به کاربران پرداخت شده است