اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
سید 150,046 ریال 04 اسفند 1395
لیلا 150,788 ریال 04 اسفند 1395
رحیم 154,144 ریال 04 اسفند 1395
علیرضا 158,427 ریال 04 اسفند 1395
maryam 190,792 ریال 04 اسفند 1395
dawodr 213,266 ریال 04 اسفند 1395
سعید 230,517 ریال 04 اسفند 1395
حسین 319,755 ریال 04 اسفند 1395
علی 156,375 ریال 02 اسفند 1395
مجتبي 167,202 ریال 02 اسفند 1395
امیر 170,099 ریال 02 اسفند 1395
محمد 184,190 ریال 02 اسفند 1395
فیروزه 205,058 ریال 02 اسفند 1395
محمد 233,850 ریال 02 اسفند 1395
رحیم 240,511 ریال 02 اسفند 1395
صادق 241,035 ریال 02 اسفند 1395
لیلا 243,860 ریال 02 اسفند 1395
علیرضا 247,334 ریال 02 اسفند 1395
حسین 253,551 ریال 02 اسفند 1395
maryam 433,995 ریال 02 اسفند 1395
مسلم 658,377 ریال 02 اسفند 1395
حسین 150,263 ریال 27 بهمن 1395
توحید 157,408 ریال 27 بهمن 1395
علی 158,120 ریال 27 بهمن 1395
محمدجواد 163,471 ریال 27 بهمن 1395
rasoul 177,274 ریال 27 بهمن 1395
علیرضا 182,435 ریال 27 بهمن 1395
علیرضا 189,936 ریال 27 بهمن 1395
رحیم 197,706 ریال 27 بهمن 1395
محمد 208,095 ریال 27 بهمن 1395

 

تاکنون مبلغ 505,571,649 ریال به کاربران پرداخت شده است