اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
فريد 152,192 ریال 03 ارديبهشت 1396
مسعود 153,685 ریال 03 ارديبهشت 1396
بهنام 181,296 ریال 03 ارديبهشت 1396
پریوش 182,467 ریال 03 ارديبهشت 1396
مجتبی 211,088 ریال 03 ارديبهشت 1396
الهام 226,156 ریال 03 ارديبهشت 1396
الیاس 292,539 ریال 03 ارديبهشت 1396
علی 299,808 ریال 03 ارديبهشت 1396
رضا 302,461 ریال 03 ارديبهشت 1396
یاسر 152,800 ریال 30 فروردين 1396
رضا 172,468 ریال 30 فروردين 1396
مریم 197,602 ریال 30 فروردين 1396
حمیداحمدی 218,775 ریال 30 فروردين 1396
الیاس 261,446 ریال 30 فروردين 1396
محمد 1,884,457 ریال 30 فروردين 1396
هادی 154,610 ریال 27 فروردين 1396
محمد 159,660 ریال 27 فروردين 1396
علی 165,637 ریال 27 فروردين 1396
پریوش 177,398 ریال 27 فروردين 1396
محمد 1,293,630 ریال 27 فروردين 1396
rasoul 163,738 ریال 23 فروردين 1396
میثم 217,290 ریال 23 فروردين 1396
فرزاد 254,540 ریال 23 فروردين 1396
مریم 272,618 ریال 23 فروردين 1396
رضا 721,605 ریال 23 فروردين 1396
محمد 997,723 ریال 23 فروردين 1396
الهام 277,371 ریال 20 فروردين 1396
سعید 282,954 ریال 20 فروردين 1396
معین 318,007 ریال 20 فروردين 1396
بهنام 326,261 ریال 20 فروردين 1396

 

تاکنون مبلغ 541,403,435 ریال به کاربران پرداخت شده است