تعرفه تبلیغات

 

نام بسته           مقدار اعتبار هزینه بانک
پاپ آپ 1,000 تایی 1,000 3,500 تومان
پاپ آپ 2,000 تایی 2,000 7,000 تومان
پاپ آپ 5,000 تایی 5,000 17,500 تومان
پاپ آپ 10,000 تایی 10,000 35,000 تومان
پاپ آپ 20,000 تایی 20,000 60,000 تومان
پاپ آپ 50,000 تایی 50,000 150,000 تومان
پاپ آپ 100,000 تایی 100,000 290,000 تومان
پاپ آپ 200,000 تایی 200,000 560,000 تومان
پاپ آپ 300,000 تایی 300,000 810,000 تومان
تبلیغات پاپ بکس 1,000 2,500 تومان
تبلیغات پاپ باکس 2,000 5,000 تومان
تبلیغات پاپ باکس 5,000 12,500 تومان
تبلیغات پاپ باکس 10,000 25,000 تومان
تبلیغات پاپ باکس 20,000 50,000 تومان
تبلیغات موبایلی 1,000 4,000 تومان
تبلیغات موبایلی 2,000 8,000 تومان
تبلیغات موبایلی 5,000 20,000 تومان
تبلیغات موبایلی 10,000 40,000 تومان
تبلیغات موبایلی 20,000 80,000 تومان
تبلیغات موبایلی 50,000 200,000 تومان

                    برای سفارش پاپ آپ ، به قسمت سفارش و مدیریت پاپ آپ ( در پنل کاربری ) مراجعه کنید. هنوز ثبت نام نکرده اید؟